0

Lekkie, wysokiej jakości kołdry z bogatym wnętrzem.

Szyjemy kołdry od 30 lat. Wiemy, pod jakimi materiałami śpi się najlepiej i jakie posłużą na lata. Sprawdź, na czym polega różnica.

Jakie kołdry Cię interesują?

amz kołdry

Poduszki, które wiedzą, jak się dopasować.

Wyżej, niżej czy prawie na płasko – dobierz poduszkę, dzięki której będziesz spać tak, jak lubisz. Sprawdź naszą ofertę.

Jakiej poduszki szukasz?

amz poduszki

Babies, dla dzieci od pierwszych chwil.

Nie zapomnieliśmy o najmniejszych śpiochach! Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, stworzyliśmy specjalne produkty dla dzieci już od pierwszych dni życia.

Jakie produkty Cię interesują?

Inne produkty dla komfortowego snu
i wypoczynku.

Poszerzyliśmy ofertę, by zapewnić jeszcze więcej
wygody naszym klientom. Sprawdź, co przygotowaliśmy.

Jaki produkt Cię interesuje?

amz inne produkty

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://www.amz.com.pl/sklep/
 2. Kontakt ze Sprzedawcą, we wszystkich sprawach, odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: biuro@amz.com.pl,
  2. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego,
  3. nr telefonu: +48 61 29 23 005,
  4. Korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy,
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej amz.com.pl/sklep/regulamin, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – Przemysław Zabel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AMZ Przemysław Zabel” z siedzibą w Szamotułach (64-500), przy ul. Wiosny Ludów 31, NIP 7871934548.
 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Dowód zakupu- dokument wystawiony przez Sprzedawcę, potwierdzający zawarcie Umowy sprzedaży. Dokumentem sprzedaży może być w szczególności Paragon, Faktura VAT, potwierdzenie przelewu lub wiadomość potwierdzająca złożenie Zamówienia.
 4. Paragon – paragon fiskalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 r. poz. 685);
 5. Faktura VAT – faktura VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 r. poz. 685) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1979);
 6. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zakupu lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez Sklep Internetowy.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego).
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 10. Użytkownik Konta – Klient, który posiada Konto w Sklepie Internetowym.
 11. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą, której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 12. Regulamin – niniejszy dokument;
 13. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 14. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 15. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 19. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające Klientowi dokonanie zakupu w Sklepie poprzez gromadzenie wybranych Towarów, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk jest tworzony automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego Towaru;
 20. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu (system wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów) prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych) dostępny pod adresem https://www.amz.com.pl/sklep/, za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zakupu Towarów;
 21. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 22. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski.
 23. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej.
 24. Przesyłka kurierska – przesyłka krajowa, w skład której wchodzi jedna lub więcej paczek;
 25. Kurier/Dostawa – rodzaj usługi przewozowej – dostawa w ramach jednego zamówienia wybranych Towarów realizowana przez wykonawcę DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 228 604 000,00 PLN;
 26. Operator płatności – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, m.in. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługi, o których mowa powyżej to m.in.:
  1. możliwość korzystania z formularza zamówienia (Koszyk),
  2. możliwość korzystania z Konta w Sklepie Internetowym,
  3. możliwość skorzystania z formularza kontaktowego,
  4. możliwość skorzystania z Czatu w celu kontaktu z obsługą,
 1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 2. Klient dokonuje rejestracja poprzez wypełnienie formularza dostępnego w zakładce „Moje Konto” i wymaga podania:
  1. nazwy użytkownika;
  2. adresu e-mail;
  3. hasła.
  4. adres – pola: Adres, Kod pocztowy, Miasto
  5. godność – pola: Imię, Nazwisko
  6. telefon – pola: Telefon Komórkowy LUB Telefon
 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres mailowy Sprzedawcy albo korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Klient oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Sklepie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących danych przekazanych Sprzedawcy.
 4. Użytkownik może posiadać jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 5. Konto umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
  1. dokonywanie zakupów,
  2. przeglądanie archiwalnych Zamówień.
  3. modyfikacje danych Klienta.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika, postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedawca może, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, zawiesić wykonywanie Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta poprzez blokadę dostępu do Konta, a następnie wypowiedzieć Umowę, zachowując 14-dniowy termin wypowiedzenia Umowy. Sprzedawca powiadomi, o tym fakcie, Użytkownika drogą mailową.
 2. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedawca oraz Klient.
 2. Klient może składać zamówienia wyłącznie za pośrednictwem strony Sklepu, po przejściu całej procedury składania Zamówienia.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów w ilości detalicznej. W przypadku przekroczenia, w trakcie składania zamówienia, limitu ilości detalicznej dla danego Towaru, pojawi się komunikat „Twoje zamówienie przekracza limit detaliczny.” W takiej sytuacji Klient powinien się skontaktować ze Sprzedawcą, w celu uzyskania indywidualnych warunków zamówienia.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Zdjęcia Towarów dostępnych w Sklepie mają charakter poglądowy i mogą się nieco różnić od ich rzeczywistego wygląda np. wzór pikowania.
 7. Sprzedawca weryfikuje czy opinie/komentarze o Towarach, które są prezentowane na stronach Sklepu pochodzą od Klientów, którzy dokonali zakupu tych Towarów.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 9. Procedura zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży jest podzielona na stępujące etapy:
  1. KOSZYK
  2. TWOJE DANE
  3. DOSTAWA
  4. PŁATNOŚĆ
  5. PODSUMOWANIE
 10. Klient dokonuje wyboru Towaru oraz jego ilości, „klikając” w przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
 11. Koszyk prezentuje aktualny stan (rodzaj Towaru oraz jego ilość) dodanych Towarów.
 12. Po „kliknięciu” w przycisk „KOSZYK” Klient zobaczy aktualny stan dodanych Towarów z informacjami o ich cenach.
 13. Potwierdzenie Regulaminu oraz „kliknięcie” przycisku „KUPUJĘ i PŁACĘ” jest momentem zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.
 14. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 15. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

VI. Dostawa

  1. Dostawa Towarów jest realizowana przez Kuriera zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem dostępnym na stronie https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/.
  2. Dostawa Towarów jest realizowana zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie https://amz.com.pl/dostawa-i-platnosc/.
  3. W przypadku jednorazowych zamówień o łącznej wartości przekraczającej 500,00 zł brutto, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
  4. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  5. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
   1. za pośrednictwem Kuriera;
   2. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy wskazanego na stronie Sklepu.
  6. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
  7. Termin realizacji i dostawy Zamówienia wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
  8. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu m.in. w formie Paragonu lub Faktury VAT.
  10. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
   2. W przypadku obniżenia Ceny Towaru, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza informacje o najniższej cenie Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przez wprowadzeniem obniżki.
   3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
    1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
    2. Płatność gotówką albo kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
    3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatora płatności,
    4. Płatność przelewem tradycyjnym
   4. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

   1. Klient, który zawiera umowę jako Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej albo adres siedziby Sprzedawcy.
   2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
   3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
   4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
   5. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Więcej informacji na stronie https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
   6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
   7. Klient jest zobowiązany zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
   8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   9. Klient dokonuje zwrotu Towaru wysyłając go na adres siedziby Sprzedawcy.
   10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   11. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru.
   12. Towary dostępne w Sklepie Sprzedawcy są wyrobami higienicznymi. Zwracane Towary nie mogą nosić znamion użytkowania.
   13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta.
   14. Jeżeli zwrócony Towar będzie nosił ślady użytkowania w wyniku których doszło do zmniejszenia wartość rzeczy, Sprzedawcy przysługuje, z tego tytułu, odszkodowanie od Klienta.

IX. Zgodność Towaru z Umową

   1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
   2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, który zawiera umowę jako Konsument z tytułu niezgodności Towaru z Umową na zasadach określonych w Prawie Konsumenckim, a w szczególności w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta. Więcej informacji na stronie https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/.
   3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Jeżeli brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, domniemywa się, że istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
   4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie określonym w art. 43b ust.2 lub ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Klient został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych tam oraz, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy.
   5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
   6. Zgłoszenie reklamacyjne, należy kierować na adres na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy albo korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy.
   7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację (imię, nazwisko, dane kontaktowe), wskazanie na czym polega niezgodność Towaru z Umową oraz treść żądania. W miarę możliwości, jeżeli Klient dołączy dokumentację fotograficzną, może ona ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
   8. Celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klient zobowiązany jest przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli Towar stanowi rzecz, której dostarczenie, ze względu na sposób jej zamontowania, byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy, w celu dokonania oględzin, w miejscu, w którym Towar się znajduje.
   9. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca wezwie Klienta do jego uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
   10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości elektronicznej na adres e-mail, podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
   11. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
   12. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
   13. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy gdy:
    1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową,
    2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową tj. zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Prawa konsumenckiego,
    3. Brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
    4. Brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci naprawy lub wymiany,
    5. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
   14. Obniżona Cena musi pozostawać w takie proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
   15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
   16. Jeżeli brak zgodności Towaru z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
   17. Klient odstępuje od Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie.
   18. Postanowienia niniejszego rozdziału „IX. Zgodność Towaru z Umową” stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy
   2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu
   3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

XII. Dane osobowe

   1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedawca:
    • Przemysław Zabel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AMZ Przemysław Zabel” z siedzibą w Szamotułach.
   2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
    • realizacji zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
    • Rejestracji Konta – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
    • Obsługi zapytań kierowanych za pomocą formularza kontaktowego, czatu – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
   3. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (np. Kurierzy/Dostawcy).
   4. Dane osobowe przechowujemy:
    • W przypadku Klientów, przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zawarcia umowy,
    • W przypadku Użytkowników Kont, przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do ostatniego zalogowania się do Konta,
   5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Sprzedawca nie przestrzega praw Klienta.
   6. Informacje na temat przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych są dostępne w Polityce prywatności.

XIII. Postanowienia końcowe

   1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
   2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.
Jak osiągnąć
dobrostan?
Dobry sen to luksus, na który zasługujesz Otul się Kaszmirem.
?