Regulamin – Vouchery AMZ

Definicje:

 1. AMZ – wydawca Voucherów, tj. firma AMZ Przemysław Zabel, z siedzibą w Szamotułach (64-500), ul. Wiosny Ludów 31, NIP: 787-193-45-48, REGON: 300730410; numer telefon: +48  61 29 23 005, e-mail kontaktowy: biuro@amz.com.pl;
 2. Voucher – bon towarowy w formie elektronicznej (kodu alfanumerycznego), uprawniający Użytkownika do nabycia towaru w Sklepie Internetowym amz.com.pl/sklep, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. Voucher nie jest kartą płatniczą i nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym;
 3. Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa od AMZ Voucher w zamian za środki pieniężne;
 4. Sklep Internetowy AMZ — prowadzony przez AMZ sklep online, dostępny w domenie www.amz.com.pl/sklep;
 5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Vouchera.

1. [ Warunki ogólne ]

 1. Voucher uprawnia Użytkownika do nabycia od AMZ towarów przez niego sprzedawanych.
  1.  Użytkownik może wykorzystać kwotę wskazaną na Voucherze na towary dostępne w ofercie Sklepu Internetowego AMZ.
  2. W przypadku nabycia towaru o wartości niższej niż wskazana na Voucherze, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
  3. W przypadku nabycia towaru o wartości wyższej niż wskazana na Voucherze, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 2. Voucher może być użyty wyłącznie do zakupu towarów w Sklepie Internetowym. Voucherem nie można płacić w salonach partnerskich AMZ.
 3. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również sytuacji, gdy Voucher nie zostanie wykorzystany w okresie jego ważności.
 4. Voucher otrzymywany jest po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie https://amz.com.pl/hotel-quiz/. Aby się zarejestrować, należy wypełnić quiz oraz podać swoje dane: imię, nazwisko, telefon i adres mailowy, a także udzielić wymaganych zgód.

2 [Termin ważności Vouchera]

 1. Voucher jest ważny do ostatniego dnia roku 2023.
 2. Termin ważności Vouchera określony datą dzienną jest wskazany w mailu otrzymanym wraz z kodem zniżkowym po rejestracji. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia terminu ważności za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta: tel. +48  61 29 23 005, e-mail kontaktowy: biuro@amz.com.pl.
 3. Użytkownik uprawniony jest do realizacji Vouchera tylko w okresie jego ważności. Upływ terminu ważności Vouchera uniemożliwia dokonanie transakcji z jego wykorzystaniem.

3 [ Zasady korzystania ]

 1. Voucher jest wydawany wyłącznie na okaziciela.
 2. Użytkownik może nabyć towary w Sklepie Internetowym przy jednorazowym wykorzystaniu Vouchera wyłącznie przy wyborze sposobu płatności – płatność z góry.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż aktualna wartość nominalna Vouchera. Pozostała część środków pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Vouchera.
 4. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Voucherem jednorazowo do upływu terminu ważności Vouchera.

4 [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące działania Vouchera Użytkownik może złożyć bezpośrednio do AMZ mailowo, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby AMZ podany na początku niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje związane z otrzymaniem oraz użyciem Voucherów, AMZ rozpatruje w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

5 [Dane osobowe]

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przemysław Zabel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AMZ Przemysław Zabel” z siedzibą w Szamotułach.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:
  1. realizacji vouchera – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. marketingowym – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Sprzedawca nie przestrzega praw Klienta.
 4. Informacje na temat przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych są dostępne w Polityce prywatności.

6 [ Postanowienia końcowe ]

 1. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na amz.com.pl/hotel-quiz.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. AMZ może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  2. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu zgłaszanych przez Użytkowników;
  3. zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności do Vouchera;
  4. bezpieczeństwo Użytkowników w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej amz.com.pl/sklep. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów.
 5. W wypadku sporu Konsumenta z AMZ, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym Konsument uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:
  1. zwrócenia się, na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Inspekcji Handlowej (odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) – dane kontaktowe dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wiih;
  2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – lista takich sądów i dane kontaktowe dostępne na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy).
 6. Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 listopada 2023 r.
zamknij
Obejrzyj lookbook